Bærekraft

Vi i Vertu tror at vi og våre kunder kan bidra til en bedre og mer bærekraftig verden. En ansvarlig forvaltning handler for oss ikke bare om avkastningsforventninger og risikostyring, men også om miljø, arbeidsvilkår, sosiale forhold, produkter og hvordan selskaper blir styrt. Vår ambisjon er at våre kunder skal være trygge på at de underliggende fond og selskaper de investerer i tar bærekraft på alvor.

 Det er også vår oppfatning at man ikke trenger å redusere avkastningsforventningene eller øke risikoen for å investere bærekraftig. Tvert om tror vi at det i mange tilfeller faktisk kan bidra til både å øke avkastningen og redusere risikoen. Det er store mengder kapital, både fra myndigheter, næringsliv og private som i dag, og årene fremover, vil kanaliseres mot mer bærekraftige investeringer. I tillegg mener vi i Vertu at en stor risiko for mange selskaper i dag er knyttet til områder som omdømmerisiko og erstatningsansvar innenfor for eksempel forurensning eller dårlig behandling og diskriminering av ansatte.

Vertu Kapitalforvaltning har derfor en aktiv oppfølging av de fond og investeringer som gjøres på våre kunders vegne - også på bærekraftsområdet. Dette gjøres både kvantitativt og kvalitativt i løpende dialog og vurderinger av innholdet i egne og eksterne leverandørers produkter.

Våre kunder er langsiktige i sine investeringer, enten det er egne pensjonsmidler eller det er midler som er tenkt videreført i generasjoner. I et langsiktig perspektiv er vi i Vertu overbevist om at vårt bærekraftsarbeid vil øke avkastningen og redusere risikoen i kundenes porteføljer. På kortere sikt er det imidlertid viktig å være klar over at disse hensynene kan øke svingningene i porteføljene noe – både fordi det i stor grad er en umoden sektor hvor både teknologirisiko, samt store variasjoner i midler som allokeres, vil skape svingninger. Bærekraftige investeringer er uansett viktig for å bidra til en bedre fremtid – ikke minst for kommende generasjoner.

Les mer om om regler, lovgivning og kategorisering av finansielle produkter