Personvernerklæring Vertu

Personvern i Vertu

Dette dokumentet gir generell informasjon om behandling av personopplysninger i Vertu. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person. Personopplysningene omfatter elektronisk og fysisk dokumentasjon, samt telefonopptak. Slik informasjon kan for eksempel være kontaktinformasjon, fødselsnummer, bilnummer, bilder og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt via oss.

Om Vertu

Vertu består av selskapene Vertu Forsikringsmegling AS og Vertu Kapitalforvaltning AS. Vi har drevet rådgivning til privatpersoner og bedrifter siden 1999, og spesialisert oss på å gi råd om forsikring, pensjon og kapitalforvaltning.

Hva brukes personopplysninger til
Formålet med behandling av personopplysninger er å oppfylle våre kunders avtaler og å yte best mulig service, oppfølging og kommunikasjon. I tillegg er behandling av dataene nødvendig for å overholde informasjonsplikten som pålegges ved lov eller avtaler med myndighetene, verdipapirregistre og andre virksomheter (databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av Vertu.

Innsamling av opplysninger
Vi behandler personopplysninger for å opprettholde avtaler inngått med våre kunder. Og i den forbindelse må vi administrere og vedlikeholde kundeforholdet.

I tillegg behandler vi personopplysninger til følgende formål som beskrevet under:

 • Etterlevelse av hvitvaskingsreglene
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
 • Risikoklassifisering av kunder og porteføljer
 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Lydopptak av telefonsamtaler
 • Fakturering
 • Lagring av kundekommunikasjon ved ytelse av investeringstjenester

Vi mottar som regel informasjon fra deg (den registrerte) direkte. Men vi mottar også opplysninger fra andre kilder, som kan være offentlige og private institusjoner.

I tilfeller hvor vi innhenter informasjon fra tredjepart vil vi varsle kundene, så lenge det ikke er opplysninger som er lovbestemt eller dersom det er gitt aktivt samtykke til å innhente slike opplysninger.

Vertu Kapitalforvaltning AS gjennomfører en egnethetstest med bakgrunn i opplysninger fra den registrerte, for å yte investeringsrådgivning i henhold til verdipapirhandelloven. Det er en forutsetning for verdipapirforetaket å hente inn informasjon om kundens økonomiske situasjon, investeringsmål og risikovillighet, kundens erfaring med finansielle plasseringer og personlige forhold, for at kunden skal motta helhetlig rådgivning.

Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av kundekommunikasjon

Når Vertu Kapitalforvaltning AS yter investeringstjenester er vi forpliktet til å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere all annen kommunikasjon med deg som kunde. Kommunikasjonen lagres i henhold til kravet i Verdipapirhandelloven

Utlevering av personopplysninger
Vi har internt i Vertu et felles kunderegister, som er tilgjengelig for alle selskapene og deres ansatte. Vi ønsker å gi kundene våre best mulig oppfølging og informasjon om de tjeneste som vi tilbyr og deres produkter. Det er formålet med å ha et kunderegister.

Opplysninger som vil være tilgjengelig om deg er følgende:

 • Navn
 • Personnummer
 • Adresse
 • Kontaktopplysninger
 • Opplysninger om hvilket selskap i Vertu du er kunde i

Opplysninger og registering av personopplysninger utover dette i kunderegisteret, på tvers av ulike selskap og virksomheter, krever samtykke fra den registrerte. Slikt samtykke kan du gi på «min side» eller i kundeavtalene.

Hvitvasking og terrorfinansiering
Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene blir innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i de ulike selskapene i Vertu er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger dersom ikke annet er opplyst. Her bestemmes også formålet med behandlingen og nødvendige sikringstiltak. Etterlevelse av gjeldende regelverk på området er tillagt selskapenes complianceavdeling.

Databehandler

Vertu har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Avtalene regulerer hvordan personopplysninger deles mellom oss, blant annet til hvilket formål dataene benyttes og hvordan de er innhentet. Vår overføring av opplysninger til databehandlere, eksempelvis våre systemleverandører, er ikke å anse som utlevering og reguleres strengt i avtaler om databehandling.

Kunders rettigheter
Våre kunder har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Slik oversikt finnes på våre nettsider.

Retting
Vi er avhengig av at opplysningene vi har om våre kunder er korrekte og er nødvendig for å inngå avtaler og for å kunne gi god kundeoppfølging. Du har rett til å kreve at opplysninger om deg rettes eller slettes, dersom de er mangelfulle eller ikke relevante.

Sletting
Vi sletter opplysninger når de ikke er relevante for det formålet de ble innhentet for. Vi lagrer derfor opplysninger så lenge et kundeforhold eksisterer.

Det kan likevel forekomme at opplysningene vil bli oppbevart i en lengre periode, for eksempel på bakgrunn av pålegg i andre lover enn personopplysningsloven. Oppbevaringsplikten etter hvitvaskingsloven er et av mange eksempler på dette.

Taushetsplikt

Ansatte og tillitsvalgte i Vertu plikter å bevare taushet om den informasjon vedkommende mottar i forbindelse med kundeforhold. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.